วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2558 อาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท

โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 2558 
อาสาพัฒนาโรงเรียนในชนบท
โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด

1.โรงเรียนบ้านผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

2.โรงเรียนบ้านป่าไร่ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ3.โรงเรียนบ้านนาเยีย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รวมโรงเรียนที่ได้รับ Cyber Lock อาสา ปี 2558ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น