วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สารจากกรรมการผู้จัดการ


สารจากกรรมการผู้จัดการ

                  ในโอกาสที่บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้รับรางวัลส่งออกดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2549 ผมในฐานะตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ขอแสดงความชื่นชม
ยินดีมายังคณะผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงาน อันเป็นส่วนที่ทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินงานบริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
ตระหนักอยู่เสมอว่า ด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตราฐานและบริการที่ดีเยี่ยมเป็น
ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ดังนั้นการที่บริษัทฯ สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองจนได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2549 ย่อมแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมขององค์กร อันมีที่มาจากการระดมความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกฝ่าย
ผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตราฐานจนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างสอดคล้อง เพื่อพัฒนาในระดับสากลต่อไป
                สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท สยาม
อินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ จน
ประสบความสำเร็จในวันนี้และขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความ
เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
นายสุวิชัย  เจนธนอรรถกิจ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
CYBER-LOCK
คณะผู้บริหารรับรางวัล ซ้ายไป 
  1. นาย วินัย สุคนธืกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  2. นาย สุวิชัย เจนธนอรรถกิจ กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย ชนกิจ ศริศิริโชคชัย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

3 ความคิดเห็น:

  1. รักค่ะคนกลาง ปลื้มมากค่ะ สนใจมากด้วยค่ะ
    เราอยู่ใกล้คุน ค่ะ

    ตอบลบ
  2. 0873001954 ให้คุน สุวิชัยค่ะ อยากรู้จักมาก ไม่ได้ก้าวกายแต่อยากรู้จักให้มากค่ะ ชื่อผึ้งน่ะค่ะ

    ตอบลบ