วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการ Cyber Lock อาสา ปี 3 พ.ศ.2556โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด

( สนับสนุนโดย คุณ สุวิชัย เจนธนอรรถกิจ )

ที่มาของโครงการ “โครงการ Cyber Lock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท”
หลักการและเหตุผล
 บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 14 ปี
 ในปีพ.ศ. 2554บริษัทฯ ประสงค์จะทำประโยชน์ เพื่อสังคม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน และมีความต้องการช่วยเหลือ
 โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียน
 โดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน ตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
 2. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
 3. เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
 4. เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
 5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปพัฒนา ถิ่นฐานบ้านเกิด

โรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ Cyber Lock อาสาปี 3 พ.ศ.2556 ดังนี้
 1. โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
 ส่งเสริมพัฒนา อาคารเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 ห้อง (ทำต่อ)
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 620,940 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index1.html

2. โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และเพิ่มสื่อการเรียนการสอน
 งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 126,400 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index2.html

3. โรงเรียนบ้านหนองจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง
 งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 250,000 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index3.html

4. โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สาขาบ้านหนองแวง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา สร้างห้องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งอินเตอร์เน็ต
 งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 150,000 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index4.html

5. โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น อ.โพธ์โทร อ.อุบลราชธานี
 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา อาคารเอนกประสงค์
 งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 340,000 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index5.html

6. โรงเรียนรัฐทวิคาม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา ซ่อมแซมห้องสมุด และอุปกรณ์การศึกษา
 งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 215,324 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index6.html

7. โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
 สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา โรงอาหาร และอาคารเอนกประสงค์(ทำต่อ)
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 300,000 บาท
ที่มา : http://www.cyber-lock.com/cyberlock+/cyber%20lock%20III/index7.html

รายงานโดย : Cyber Lock

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น